Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΛ.ΑΣ

Πρόταση που κατέθεσα στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ τον Μάϊο του 2007


Καθολική διαπίστωση όλων των παραγόντων της Δημόσιας ζωής (κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, Συνδικάτα, ΟΤΑ), αλλά και της κοινωνίας στο σύνολό της, ακόμη και των ίδιων των εργαζομένων στο χώρο της ΕΛΑΣ, είναι ότι η Αστυνομία τού σήμερα δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας, σ’ ότι αφορά τόσο στη Δημόσια τάξη και Ασφάλεια των πολιτών όσο και στη συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Κάνοντας μια επιφανειακή και σύντομη διαδρομή στο παρελθόν θα διαπιστώσουμε αυτό που έχει συνειδητοποιήσει η Ελληνική Κοινωνία στο σύνολό της, ότι δηλαδή αυτός ο χώρος-Οργανισμός δεν ήταν τίποτε περισσότερο από ένας μηχανισμός στα χέρια τής κάθε κυβέρνησης.

Αποτέλεσμα της συγκεκριμένης ˝ λογικής ˝, πρακτικής και συμπεριφοράς ήταν ο πλήρης αποπροσανατολισμός της Αστυνομίας, η αφερεγγυότητα, η αναποτελεσματικότητα και τελικά η δημιουργία ενός αγεφύρωτου χάσματος ανάμεσα στην Κοινωνία και την Αστυνομία.

Κατά καιρούς βέβαια προτάθηκαν ή δοκιμάστηκαν πολλές

˝ συνταγές ˝ για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, αλλά καμιά δεν έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα. Έγινε προσπάθεια για ˝ βελτίωση ˝ του υπάρχοντος συστήματος, και εδώ ήταν το Μέγα Λάθος, και όχι για την ανατροπή του.

Ποτέ ως τώρα δεν λήφθηκε ουσιαστικά υπ’ όψη η γνώμη των αστυνομικών υπαλλήλων σε ζητήματα καθοριστικά για την επαγγελματική τους ζωή, καθώς και για την Οργανωτική Δομή και λειτουργία της αστυνομίας, ένα χώρο τον οποίο ζουν καθημερινά ˝ από μέσα ˝.

Πιστεύω ότι οι υπάρχουσες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, ιεραρχήσεις και προτεραιότητες επιβάλλουν ένα εντελώς καινούριο ρόλο για την ΕΛΑΣ του σήμερα, τελείως διαφορετικό απ’ αυτόν που γνωρίζουμε. Πιστεύω στην επιτακτική αναγκαιότητα του επανακαθορισμού του συγκεκριμένου χώρου-μηχανισμού σε ένα φορέα με αποκλειστικό., ξεκάθαρο και προσδιορισμένο κοινωνικό περιεχόμενο. Είναι ανάγκη να προσεγγίσουν και να αγγίξουν και αυτό το χώρο έννοιες και αξίες όπως : Αποκέντρωση, περιφερειακή Ανάπτυξη, Δημοκρατικός Προγραμματισμός.

Στο πλαίσιο των παραπάνω εννοιών, καταθέτω τις σκέψεις μου για τη νέα αστυνομία, σε καινούριες βάσεις, με νέα και σύγχρονη οργάνωση, με καινούριες αρχές και με προοπτική στη σωστή κοινωνική διάσταση και στην κατεύθυνση παροχής καλύτερων υπηρεσιών στον Ελληνικό λαό και τέλος στη δημιουργία μιας άλλης αμφίδρομης σχέσης αστυνομικού- πολίτη.

Είναι ξεκάθαρο ότι οι προβληματισμοί, οι αγωνίες, οι αγώνες και οι αναζητήσεις μου, προσδιορίζουν την άλλη όψη του νομίσματος και όχι την όποια ˝ βελτίωση ˝ της ίδιας όψης. Μια όψη η οποία αφ’ ενός μεν έχει δοκιμαστεί επί σειρά δεκαετιών και έχει παταγωδώς αποτύχει.

Είναι ο μόνος τρόπος (μονόδρομος) εάν θέλουμε να αποδείξουμε στη πράξη την αφοσίωσή μας στην υπόθεση του Δημοκρατικού-Προγραμματισμού και της Δίκαιης Κοινωνίας.

Πρέπει τώρα να αποδείξουμε ότι δεν έχουμε πλέον το δικαίωμα στην όποια αποτυχία.

Πρέπει τώρα να τολμήσουμε τη γεφύρωση του χάσματος θεωρίας και πράξης.

Είναι ανάγκη λοιπόν :

Α) Η αστυνομία να περάσει κάτω από ουσιαστικό κοινωνικό-κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Β) Να πάψει να αποτελεί στεγανό και η ευθύνη ελέγχου αποφάσεων να περάσει σ’ ένα όργανο καθολικής αποδοχής τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Γ) Οι ίδιοι αστυνομικοί υπάλληλοι να αναλάβουν ένα ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που τους αφορούν, βγαίνοντας από τη σημερινή τους απομόνωση, σπάζοντας τις όποιες προκαταλήψεις, συμμετέχοντας μαζί με τους άλλους φορείς σε κοινές προσπάθειες για βελτίωση των συνθηκών ζωής τους, συμμετέχοντας στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Για να μπορέσουν να γίνουν πράξη τα προηγούμενα, δεν αρκούν τα ευχολόγια και οι γενικολογίες. Πιστεύω ότι είναι ανάγκη να αλλάξει η οργανωτική δομή (βαθειά ανατρεπτική τομή) της αστυνομίας, όπως παρακάτω προτείνω.

Οι προτάσεις μου δεν καλύπτουν και δεν θα μπορούσαν άλλωστε, όλους τους τομείς που χρειάζονται παρέμβαση –πράγμα πολύ δύσκολο σ’ αυτή τη φάση- αλλά δίνουν όμως το στίγμα της κατεύθυνσης που πρέπει να έχουν, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τις αγωνίες και τους προβληματισμούς μου.

Προτείνω λοιπόν τη σύσταση Τριτοβάθμιου, Δευτεροβάθμιων και Πρωτοβάθμιων Συλλογικών Οργάνων, αντίστοιχα των διοικητικών διαιρέσεων της χώρας.

Α. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Α.)

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ.Σ.Α.)

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΝΟ.Σ.Α.) (εάν δεν οδηγηθούμε στη κατάργησή της Νομαρχίας).

Α. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (Ε.ΣΥ.Α.)

Είναι το ανώτατο ελεγκτικό όργανο της Αστυνομίας και αποτελείται :

1. Από τον Υπουργό Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξης.

2. Από τον αρχηγό της ΕΛΑΣ.

3. Από εννέα (9) βουλευτές όλων των κομμάτων, ανάλογα με την Κοινοβουλευτική τους δύναμη.

4. Από τους δύο (2) αστυνομικούς συνδικαλιστές αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας τους.

Το Ε.ΣΥ.Α. συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και έκτακτα όταν το συγκαλέσει ο Υπουργός ή τα 2/5 των μελών του.

Το Ε.ΣΥ.Α. έχει τις πιο κάτω αρμοδιότητες :

1. Η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξης για Αρχηγό και Υπαρχηγούς πρέπει απαραίτητα να έχει τη θετική ψήφο της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου προκειμένου να υποβληθεί στο ΚΥΣΕΑ.

2. Ελέγχει και εγκρίνει τις νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αρχηγού (Π.Δ., Κ.Δ., Αποφάσεις), που δεν ψηφίζονται από τη Βουλή, εκτός από εκείνες οι οποίες αφορούν υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού. Χωρίς την έγκριση αυτή της πλειοψηφίας των μελών του Συμβουλίου, οι πράξεις αυτές δεν ισχύουν.

3. Επιλαμβάνεται Διοικητικού ελέγχου για ζητήματα μείζονος σημασίας που απασχολούν την κοινή γνώμη της χώρας (τρομοκρατία, Ναρκωτικά, αύξηση εγκληματικότητας, κ.λ.π.) και που αφορούν βέβαια την Αστυνομία.

Οι αποφάσεις στο Ε.ΣΥ.Α παίρνονται κατά πλειοψηφία και της συνεδρίασής του θα πρέπει να προηγηθεί πρόσκληση όλων των μελών, πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν. Η συνεδρίαση κρίνεται εν απαρτία όταν παρίστανται επτά (7) τουλάχιστον μέλη.

Στο Ε.ΣΥ.Α προεδρεύει ο Υπουργός Εσωτερικών-Δημόσιας Τάξης και υποστηρίζεται γραμματειακά με μέριμνα του Προέδρου του ή του αρχηγού της ΕΛΑΣ.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΠΕ.Σ.Α.)

Είναι το ανώτερο ελεγκτικό όργανο σε επίπεδο Περιφέρειας και αποτελείται από :

1. Τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας.

2. Τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Περιφέρειας.

3. Τους Νομάρχες ή εκπροσώπους των Νομαρχιακών συμβουλίων της Περιφέρειας.

4. Τους Αστυνομικούς Διευθυντές των Νομών της Περιφέρειας.

5. Από ένα εκπρόσωπο κάθε Νομού της Περιφέρειας των αστυνομικών συνδικαλιστικών Ενώσεων.

Το ΠΕ.Σ.Α. έχει τις εξής αρμοδιότητες :

Εξετάζει τα προβλήματα σε περιφερειακό επίπεδο και προγραμματίζει τη δράση της αστυνομίας, εκτιμώντας (με βάση) τις προτάσεις-εισηγήσεις των Νομαρχιακών συμβουλίων αστυνομίας.

Αποφασιστικός ο ρόλος του ΠΕ.Σ.Α. για τα εξής θέματα

Α. Ίδρυση-κατάργηση υπηρεσιών

Β. Πληρότητα υπηρεσιών και εξοπλισμός αυτών με τα αναγκαία τεχνικά μέσα.

Γ. Προγραμματισμός μετεκπαίδευσης προσωπικού ανάλογα με τις ανάγκες τόσο σε Νομαρχιακό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Δ. Επιλαμβάνεται και σχεδιάζει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση μειζόνων προβλημάτων της Περιφέρειας.

Στο ΠΕ.Σ.Α. προεδρεύει ο Γ. Γραμματέας της Περιφέρειας και υποστηρίζεται γραμματειακά με μέριμνα του Προέδρου ή του Αστυνομικού επιθεωρητή.

Γ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΝΟ.Σ.Α.)

Είναι το ανώτερο ελεγκτικό όργανο σε επίπεδο Νομού και αποτελείται από :

1. Τον Νομάρχη.

2. Τον Αστυνομικό Διευθυντή.

3. Τον Πρόεδρο Πρωτοδικών.

4. Τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου του Νομού.

5. Τον εκπρόσωπο του συνδικαλιστικού οργάνου των αστυνομικών.

Το ΝΟ.Σ.Α. συνεδριάζει δύο (2) φορές το χρόνο τακτικά και έκτακτα όταν κρίνεται αναγκαίο είτε από τον Νομάρχη είτε από τα 2/5 των μελών του.

Το ΝΟ.Σ.Α. εξετάζει όλα τα προβλήματα του Νομού, που άπτονται της αρμοδιότητάς του. Σχεδιάζει, Προγραμματίζει και υλοποιεί. Ταυτόχρονα προτείνει τις κατάλληλες λύσεις και μέτρα προς το ΠΕ.Σ.Α. για ζητήματα που δεν μπορεί να επιλύσει το ίδιο.

Στο ΝΟ.Σ.Α. προεδρεύει ο Νομάρχης και υποστηρίζεται γραμματειακά με μέριμνα του Προέδρου ή του Αστυνομικού Διευθυντή.

Με βάση την αρχική μου διαπίστωση ότι ο χώρος της ΕΛ.ΑΣ. έχει μετατραπεί σε έρμαιο κομματικής εκμετάλλευσης και επειδή δε με αφορά η διαιώνιση μιας αρρωστημένης λογικής, πρακτικής και συμπεριφοράς, θεωρώ ότι είναι ανάγκη τώρα να αναζητηθούν εκείνοι οι θεσμοί οι οποίοι :

-Θα κατοχυρώνουν τη συμμετοχή της κοινωνίας.

-Θα εξασφαλίζουν τον κοινωνικό έλεγχο και τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.

-Θα είναι σε θέση να προστατεύουν την κοινωνία από την όποια αδικία, από το όποιο κακόγουστο παιχνίδι σε βάρος της.

Έτσι πιστεύω ότι θα γίνει συνείδηση και από τις δύο πλευρές (κοινωνία-αστυνομία) ότι οι αστυνομικοί υπάλληλοι είναι σπλάχνο από τα σπλάχνα της κοινωνίας και ότι το χάσμα όσο βαθύ και αν είναι, είναι αφ’ ενός μεν πλασματικό, αφ’ ετέρου δε αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης ˝ λογικής ˝, πρακτικής και συμπεριφοράς με την οποία όχι απλά διαφωνώ αλλά έχω συνειδητά στρατευτεί στο δύσκολο και ταυτόχρονα ωραίο αγώνα ανατροπής της.

Η κοινωνία θα πάψει να βλέπει είτε με το ˝ δεξιό ˝ είτε με το ˝ αριστερό ˝ μάτι τον αστυνομικό.

Θα τον κρίνει πλέον από την οπτική γωνία του Έλληνα πολίτη, από την ικανότητά του καθώς και από την επιλογή του να την υπηρετήσει από τον συγκεκριμένο χώρο.

Να γιατί επιμένω στον παράγοντα άνθρωπο και στις αιώνιες αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.

Η κοινωνία μας μπορεί και πρέπει να γίνει καλύτερη και πιο ανθρώπινη.

Ο άνθρωπος μπορεί και πρέπει να γίνει πρωταγωνιστής, να γίνει το υποκείμενο των περιστάσεων και όχι αντικείμενο αυτών.

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης

-Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θερμαϊκού
-Προσωρινός αν/τής Γραμματέας Δ.Ο. ΠΑΣΟΚ Θερμαϊκού
-Υ/Β΄ ΕΛ.ΑΣ ε.α
-πρώην Αντ/πος ΠΟΑΣΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου