Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2008

Παλιότερες δημοσιεύσεις

Θερμαϊκός, 19-07-2007

ΠΡΟΣ

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμου Θερμαϊκού

Κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να δημοσιοποιήσω την αλλαγή της πολιτικής μου θέσης στη σύσταση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέτω τον εαυτό μου ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμβουλο θέλοντας έτσι να διαχωρίσω την πολιτική μου θέση από την μέχρι τώρα στάση της Δημοτικής ομάδας με την οποία εκλέχθηκα.

Οι λόγοι που με οδήγησαν στην τόσο σοβαρή επιλογή είναι λόγοι πολιτικής ευθύνης την οποία νοιώθω για όλες τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δεδομένης λοιπόν της απουσίας των περισσοτέρων Δημοτικών Συμβούλων και την αποφυγή τους με τον οποιοδήποτε τρόπο της ψήφισης σημαντικών αποφάσεων που πάρθηκαν στη συνεδρίαση της Τρίτης 26 Ιουνίου 2007, θεωρώ ότι δεν μπορώ να ταυτιστώ πλέον μαζί τους.

Επισημαίνω βέβαια ότι ο συγκεκριμένος λόγος είναι η αφορμή γι’ αυτή μου την απόφαση και ότι οι αιτίες αφορούν στους σκοπούς και στους στόχους που θέτει η ομάδα αυτή.

Με τιμή

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

----------------------------------------------------------------------------------------------

Εισήγηση

Κύριε Πρόεδρε,

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι δημοτικές επιχειρήσεις κοινωφελούς χαρακτήρα. Ειδικά η ύδρευση αποτελεί διανεμητική δραστηριότητα και είναι ο κύριος και νόμιμος διαχειριστής των υδατικών πόρων και κυρίως του πόσιμου νερού, το οποίο είναι δημόσιο και κοινωνικό αγαθό.

Σ’ αυτό το πλαίσιο και δεδομένου ότι έχουμε εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΘ του έτους 2007 στις 25/1/2007, ο οποίος αναφέρει ότι οι στόχοι που θέτει είναι ρεαλιστικοί και πραγματοποιήσιμοι κάτω από τις υπάρχουσες σημερινές συνθήκες λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανόμενης και της ρεαλιστικής εκτίμησης των παραγωγικών δυνατοτήτων, καθώς και επιβεβαιώνει ότι λήφθηκε υπόψη για την κατάρτιση του το άρθρο 2 του νόμου 1069/80 το οποίο αναφέρει ότι « τα εκ των τελών των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης έσοδα πρέπει υποχρεωτικά να καλύπτουν τις αναγκαίες δαπάνες προσωπικού, λειτουργίας και συντηρήσεως των δικτύων, τις αποσβέσεις παγίων εγκαταστάσεων και τοκοχρεωλυσίων συναφθέντων δανείων», θέτω τους εξής προβληματισμούς και τοποθετήσεις:

Πρώτον, εφόσον στόχος του προϋπολογισμού είναι η βελτίωση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών στους δημότες και εφόσον ο προϋπολογισμός τον οποίο ψηφίσαμε δηλώνει και πλεόνασμα 39.000Ευρώ χωρίς αναπροσαρμογή του τιμολογίου ύδρευσης, τότε ποιος είναι ο πραγματικός σκοπός της αύξησης των τελών και μάλιστα αύξησης που αγγίζει το 66%?

Δεύτερον, το επιχείρημα των υποτιθέμενων αυξημένων εξόδων της νεοσύστατης ΔΕΥΑΘ για αυτή την αυξημένη αύξηση στο τιμολόγιο καθώς και η αφαίρεση δωρεάν κυβικών στους καταναλωτές , θεωρώ ότι δεν ανταποκρίνονται στην έννοια της κοινωνικής πολιτικής, την οποία θέλω να πιστεύω ότι σκοπεύετε να ασκήσετε.

Τρίτον, σύμφωνα με την εγκύκλιο 605 της 3/1/2007 Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα « επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» η δυνατότητα και η νομιμότητα επιβολής ανταποδοτικών τελών συναρτάται με την πλήρωση συγκεκριμένων κριτηρίων που απορρέουν από τη φύση των τελών αυτών τα οποία είναι: 1)καθορισμό συγκεκριμένου έργου ή παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής , στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 2)προσδιορισμό με σαφήνεια του κύκλου των προσώπων, για το ειδικό συμφέρον των οποίων προορίζεται η λειτουργία του έργου ή η παροχή υπηρεσιών. 3)Το ανταποδοτικό τέλος θα πρέπει να έχει ως ειδικό προορισμό την εν όλω ή εν μέρει αντιμετώπιση της δαπάνης που απαιτείται για την κατασκευή του έργου και τη λειτουργία του ή για την παροχή της υπηρεσίας. Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις θεωρώ ότι το επιχείρημα των αυξημένων εξόδων της νεοσύστατης ΔΕΥΑΘ είναι ασαφές, εφόσον δεν προσδιορίζονται επαρκώς και νόμιμα τα αυξημένα έξοδα, καθώς και μη νόμιμο, δεδομένου ότι το θεσμοθετημένο δικαίωμα των δήμων να επιβάλλουν ανταποδοτικά τέλη προϋποθέτει την πραγματοποίηση έργων τοπικής εμβέλειας μέσω της εξασφάλισης ιδίων πόρων, εφαρμόζοντας έτσι την αρχή ανταλλάγματος. Ποιο είναι λοιπόν το έργο που θα πραγματοποιήσετε για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους δημότες και εάν υπάρχει αυτό γιατί δεν αναφέρεται στον προϋπολογισμό? Μήπως αυτό αναφέρεται στην οικονομική αποζημίωση του Αντιπροέδρου της επιχείρησης?

Τελειώνοντας θέλω να επισημάνω τον κίνδυνο να χαρακτηριστούν οι ΟΤΑ ως απλοί φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί, όπως τονίστηκε στα πρόσφατα συμβούλια των τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και το ότι σε μια εποχή που το ποσοστό της φτώχειας αυξάνεται τέτοια μέτρα καθιστούν φτωχότερους τους οικονομικά ασθενέστερους του Δήμου και γενικά, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Επιπλέον το πλεονέκτημα του καλού και φθηνού νερού της περιοχής μας δεν θα αποτελεί πλέον πόλο έλξης για τη μόνιμη εγκατάσταση νεοκατοίκων.

Για τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω την πρόταση του εισηγητή της συμπολίτευσης καθώς και οποιαδήποτε αύξηση που δεν κινείται στα όρια του πληθωρισμού.

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

------------------------------------------------------------------------------------------------

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

1) Η Επιτροπή Παιδείας συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με το ν. 1566/85, άρθρο 50. Με την υπ. Αρ. 43/2007 της 25/1/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο η Αντιδήμαρχος κ. Ευτυχία Ζαριφέ-Παλιούρα επικαλέστηκε τον προαναφερθέντα νόμο , ορίστηκε πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ο κ. Τατιανός Μάγγος και μέλος η κ. Σαββίδου Ελισάβετ, ως εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων του Δήμου. Σύμφωνα και πάλι με τον ίδιο νόμο στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας πρέπει να συμμετέχουν α) Εκπρόσωπος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου β) ένας διευθυντής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γ) ένας διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δ) ένας εκπρόσωπος συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών , αν υπάρχει. Με βάση όλα αυτά, ζητώ να μου προσδιορίσετε κ. Ζαριφέ και κ. Τατιανέ , σύμφωνα με το γνωστό ήδη νόμο, τα υπόλοιπα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, γιατί διαπιστώνω ότι ο κ. Παπατόλιος Θανάσης εκλεγμένος για τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης συλλόγων Γονέων του Δήμου στις 26/1/2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 στο 3ο Δημ. Σχ. Περαίας, στην οποία Γενική Συνέλευση ο ίδιος κ. Τατιανέ προεδρεύσατε και υπογράψατε τα πρακτικά της, δεν τον ορίζεται ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Στην πρόσκληση «συνεδρίας», επίσης, που υπογράφετε με αριθμό 10 της 1-3-2007 και με την οποία καλείτε τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας σε τακτική επαναλαμβάνω «συνεδρία» με εννέα (9) θέματα εκ των οποίων το υπ’ αριθμ. τρία (3) αφορά στην γνωστοποίηση της έδρας της Ένωσης Γονέων του Δήμου μας. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι αναγνωρίζετε την Ένωση Γονέων και τους παραχωρείτε έδρα αλλά δεν αναγνωρίζετε τον εκλεγμένο εκπρόσωπο τους στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η οποία Επιτροπή θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική ως θεσμός, δεδομένου ότι έργο της είναι η άμεση και θαρραλέα χρηματοδότηση των σχολείων και κατ’ επέκταση η ποιότητα της παιδείας στο Δήμο μας.

Πιστεύω ότι με τον τρόπο που λειτουργείτε απαξιώνετε το γονεϊκό και μαθητικό κίνημα , εκθέτετε το Δημοτικό Συμβούλιο ,τον Δήμαρχο ο οποίος είναι υπεύθυνος από τον νόμο για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και εάν θέλετε, δε διδάσκετε ήθος , καθώς οι πράξεις σας είναι οφθαλμοφανώς παράνομες.

Απευθυνόμενος δε σ’ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και της δικής μου παράταξης , επισημαίνω ότι η εφαρμογή των νόμων είναι σημαντικός παράγοντας της δημοκρατίας, η οποία δημοκρατία χαρακτηρίζει και διαμορφώνει και τον πολιτισμό μας. Θέλουμε λοιπόν να προσδιοριζόμαστε ως δημοκράτες και ως έχοντες πολιτισμό ή θέλουμε να προσδιοριζόμαστε ως κάτι άλλο?

Τελειώνοντας , προτείνω την ακύρωση κάθε σχετικής απόφασης τού Δημοτικού Συμβουλίου λόγω παραπλάνησής του και επιθυμώ την καταγραφή των παραπάνω στα πρακτικά του Σώματος επισυνάπτοντας και φ/α σχετικών εγγράφων .-

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

---------------------------------------------------------------------------------------------

Θα ήθελα να σχολιάσω το φαινόμενο της πρόσφατης πλημμύρας κατοικιών, δρόμων και καταστημάτων στο Δήμο μας από τη νεροποντή, θεωρώντας ότι έχει άμεση σχέση με το ερώτημά μου για το αποχετευτικό. Ζώντας από κοντά τις συνέπειες της προαναφερόμενης καταστροφής και ακούγοντας αργότερα τις δηλώσεις των υπευθύνων στα κανάλια, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω την αγανάκτησή μου εδώ μπροστά σ’ όλους , τους υπεύθυνους ή όχι, τους ευαίσθητους ή όχι, τους ευσυνείδητους ή όχι. Την αγανάκτησή μου για τη δικαιολογία ότι «είμαστε διοίκηση μόνο 4 μήνες», η οποία μεταβιβάζει τις ευθύνες στην προηγούμενη διοίκηση, απαλλάσσει την τωρινή και ταυτόχρονα εδραιώνει την αρνητική προβολή του Δήμου μας, εφόσον δεν προσδιορίζεται ο χρόνος που χρειάζεται για τα αναγκαία έργα. Την αγανάκτησή μου για τη μη αναφορά του πρωταγωνιστικού ρόλου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς και για την απουσία έκφρασης ευχαριστιών προς αυτή, τα οποία απαιτώ το σημερινό δημοτικό συμβούλιο να τα αποφασίσει και να τα δημοσιοποιήσει.


ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Περαία, 01-06-2007

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ

«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: «ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΛΥΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ»

Κύριε Δήμαρχε,

Στις 27 και 28/5/2007 παρατηρήθηκε στην παραλία της Περαίας και συγκεκριμένα στο ύψος του «Κοχύλι» να έχουν πλημμυρίσει τρία σημεία (φρεάτια) της αποχέτευσης, με αποτέλεσμα τη δυνατή δυσοσμία από τη ροή των λυμάτων στο πλακόστρωτο και στην αμμουδιά της παραλίας. Η αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιούργησε αυτή η ρύπανση προκάλεσε τις έντονες διαμαρτυρίες των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας, δεδομένου ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, και ιδιαίτερα για την υγεία των παιδιών, λόγω εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών.

-Επειδή σχετικές πληροφορίες μιλούν για συνάντηση μηχανικού της ΕΥΑΘ με τον πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου της Αγίας Τριάδας και με υπεύθυνο τοπογράφο του Δήμου μας με σκοπό τη διερεύνηση πιθανοτήτων κατασκευής δεξαμενής λυμάτων στην Αγία Τριάδα.

-Επειδή υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν την πρόθεση της ΕΥΑΘ να ρίχνει τα λύματα στη θάλασσα, όταν το αποχετευτικό σύστημα δεν λειτουργεί για οποιοδήποτε λόγο.

-Επειδή έχουν καθοριστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας δύο (2) θέσεις για τοποθέτηση ηλεκτρογεννητριών για την περίπτωση διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία διακοπή επηρεάζει άμεσα και τη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος..

Ε Ρ Ω Τ Α Σ Θ Ε

1) Τι πρόκειται να κάνετε για την πρόληψη και αποφυγή δυσλειτουργιών του αποχετευτικού συστήματος? .

2) Είναι αποδεκτή από εσάς η πρόταση για τοποθέτηση των δύο (2) ηλεκτρογεννητριών ?

3) Ποιες είναι οι σχετικές προθέσεις σας για την έγκριση των συνδέσεων με το αποπερατωμένο δίκτυο αποχέτευσης?

4) Ποια είναι η άποψή σας για τη λύση που σας προτείνουμε με στόχο την αποφυγή υπερφόρτωσης του δικτύου αποχέτευσης, δεδομένου ότι γνωρίζουμε ότι στο μέλλον θα προστεθούν σ’ αυτό και τα λύματα του Δήμου Μίκρας, και η οποία αφορά στη δημιουργία ενός παράλληλου κεντρικού αγωγού, σε διαδρομή που μπορούμε να σας υποδείξουμε, με κατεύθυνση από Αγία Τριάδα προς Βιολογικό καθαρισμό?

Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

-------------------------------------------------------------------------------------------

Παιδικές «χαρές» ή Παιδικές «λύπες»

Είναι κοινά αποδεκτό ότι το παιχνίδι εκτοπίζεται από την οικογένεια εξαιτίας χωροταξικών και πρακτικών αιτιών, οι οποίες αναφέρονται στην παραχώρηση της μονοκατοικίας με την αυλή και της γειτονιάς στις πολυκατοικίες με τους ανύπαρκτους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και με τα ασφυκτικά, μικρά παιδικά δωμάτια που είναι επαρκή για να εξασφαλίσουν στα παιδία δραστηριότητες όπως η τηλεθέαση ή τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Και ενώ αυτή η πραγματικότητα θα μπορούσε να αντισταθμίζεται με την ύπαρξη υπαίθριων παιδικών χαρών -μέσα από μια γενναιόδωρη προς τα παιδιά διευθέτηση του εξωτερικού χώρου σε επίπεδο ρυμοτομίας- αρκετών σε κάθε περιοχή και ικανών να φιλοξενήσουν το ελεύθερο παιχνίδι των παιδιών, αλλά και οργανωμένες δραστηριότητες όπως αθλοπαιδιές, με λύπη διαπιστώνω πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο στο Δήμο μας, αφού όχι μόνο τείνουν να εξαφανιστούν οι αλάνες και τα πάρκα, αλλά και οι ελάχιστες παιδικές χαρές δεν συντηρούνται σωστά και καταλήγουν πολλές φορές να είναι επικίνδυνες για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Επιπλέον θεωρώ αρνητικό στοιχείο της κατάστασης που επικρατεί στις παιδικές χαρές το ότι σε μεγάλο ποσοστό δεν διευκολύνουν την πρόσβαση σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και μετά από έρευνα που έκανα, θα ήθελα να επισημάνω με την παρακάτω καταγραφή της οικτρής κατάστασης παιδικών χαρών του Δήμου μας την αναγκαιότητα παρέμβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε παράγοντες ποιότητας, επικινδυνότητας και ασφάλειας των χώρων αυτών, δεδομένου ότι η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών δεν είναι κάτι με το οποίο μπορεί να «παίζει» κανείς:

1. Δ.δ Αγ. Τριάδας: Δύο παιδικές χαρές από επικίνδυνα υλικά-φθαρμένα χωρίς πρόσβαση σε ΑΜΕΑ (φωτο)

2. Δ.δ Ν. Επιβατών: Δύο παιδικές χαρές από επικίνδυνα υλικά-φθαρμένα χωρίς πρόσβαση σε ΑΜΕΑ (φωτο)

3. Δ.δ Περαίας: Πέντε παιδικές χαρές εκ των οποίων οι τρεις από επικίνδυνα υλικά-φθαρμένα (σχεδόν σε αχρηστία), χωρίς πρόσβαση σε ΑΜΕΑ (φωτο)

Βέβαια, όπως προκύπτει και από τη δημοσιοποίηση στοιχείων της Διεύθυνσης Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ με αφορμή ημερίδα για τις υπηρεσίες του ΕΛΟΤ στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η οποία περιλαμβάνει ενότητα αφιερωμένη στην ασφάλεια των παιχνιδότοπων, οι παιδικές χαρές σ όλη τη χώρα ενέχουν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Οι έλεγχοι του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) δείχνουν ότι οι περισσότερες παιδικές χαρές βρίσκονται σε οικτρή κατάσταση και προς το παρόν δεν υπάρχει νομοθεσία που να ορίζει το πλαίσιο ασφάλειάς τους. Υπογραμμίζεται ότι για ορισμένους χώρους ο ΕΛΟΤ έχει σημειώσει έως και 500 παρατηρήσεις για παράγοντες επικινδυνότητας.

Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων, το 20% των παιδικών ατυχημάτων γίνεται σε παιδικές χαρές, ενώ είναι αποδεδειγμένο ότι η σωστή και συστηματική πρόληψη μπορεί να μειώσει τον αριθμό και τη σοβαρότητα των παιδικών ατυχημάτων μέχρι και 50%. Επομένως απαιτείται η άμεση οργάνωση του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας των παιδικών χαρών, το οποίο βέβαια δεν επαρκεί από μόνο του αλλά είναι αναγκαία και η προάσπιση αυτού του θεσμού για την λειτουργία , πολλές φορές, των αυτονόητων.

Εξάλλου, ας μη ξεχνάμε ότι η UNICEF και το Κέντρο για τα Παιδιά της Ευρώπης στα Δικαιώματα του Παιδιού που έχουν διακηρύξει με την απόφαση 1386 της Ολομέλειας στις 20 Νοεμβρίου του 1959, αναφέρουν ότι: « ..Το παιδί θα πρέπει να έχει όλες τις ευκαιρίες για παιχνίδι και δημιουργικότητα…Η κοινωνία και οι δημόσιες αρχές οφείλουν να προάγουν το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει αυτά τα δικαιώματα». Μελετώντας το συγκεκριμένο άρθρο μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το δικαίωμα του παιδιού για παιχνίδι και οι δημιουργικές δραστηριότητες αποτελούν έμμεση αναγνώριση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων ως χαρακτηριστικά της παιδικής ηλικίας, τα οποία θα πρέπει να προστατεύονται από την οικογένεια και τους κρατικούς φορείς. Η διαπίστωση αυτή είναι επίκαιρη δεδομένου ότι τα διεθνή στοιχεία, αλλά και η εμπειρία της πραγματικότητας δείχνουν ότι η παιδικότητα και τα χαρακτηριστικά της αποτελούν πλέον παραμυθίες. Ο κόσμος που εμείς «οι μεγάλοι» διαμορφώνουμε συρρικνώνει τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, επιδρά στην ποιότητα της διαχείρισης αυτού του χρόνου και κοστίζει τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο μέλλον των παιδιών.

Επειδή τα λόγια, χωρίς πράξεις, δεν παρέχουν ασφάλεια... κι επειδή μια παιδική χαρά. για να έχει πάντα "χαρά", πρέπει να προϋποθέτει ασφάλεια..

Ερωτάται ο κ.Δήμαρχος

1. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ο κ. Δήμαρχος ώστε να διασφαλισθούν συνθήκες ασφάλειας στις παιδικές χαρές;

2. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει σχετικά με το πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης των παιδικών χαρών;

3. Ποια μέτρα πρόκειται να λάβει ώστε να διασφαλισθεί η προσβασιμότητα των παιδικών χαρών στα ΑΜΕΑ;

4. Δεδομένου ότι με το υπ’ αριθμό 6271/8.2.2005 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης έχει ζητηθεί από όλους τους Δήμους για τους ήδη λειτουργούντες παιδότοπους και παιδικές χαρές να αξιολογηθεί το εύρος των δραστηριοτήτων αυτών, καθώς και το υφιστάμενο καθεστώς λειτουργίας τους εσείς κ. Δήμαρχε τι απαντάτε σ’ αυτό ;

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ Ιωάννης

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος

--------------------------------------------------------------------------------------------

Αντί για ευχές …

Επειδή ο κόσμος δεν γίνεται καλύτερος με ευχές σε συγκεκριμένες μόνο περιόδους αλλά κυρίως με καθημερινές ουσιώδεις πράξεις, προτιμώ αντί για ευχές να σας πω το παραμύθι του «χριστουγεννιάτικου» δέντρου μας.

Προ τριών περίπου μηνών και τη στιγμή που όλη η Πελοπόννησος καιγόταν, η ομάδα που διοικεί το Δήμο, εκμεταλλευομένη και τη δεδομένη ευαισθησία των Δημοτών, διαφήμιζε σε όλα τα έντυπα που εκδίδονται στο Δήμο Θερμαϊκού (φωτογραφίες δημοσιευμάτων) την «θωράκιση με πυροσβεστικές φωλιές» του εν λόγω Δήμου. Για του λόγου το αληθές διαβάζαμε τότε εμείς:

-«Εξαιρετική η απόφαση της ΔΕΥΑΘ να προχωρήσει στη θωράκιση των επικίνδυνων για πυρκαγιά σημείων του Δήμου μας τοποθετώντας πυροσβεστικές φωλιές. Το πρόγραμμα προβλέπει αρχικά την τοποθέτηση σε 25 σημεία και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το επόμενο καλοκαίρι….Αυτή τη στιγμή έχουν ήδη ετοιμαστεί τα 3 πρώτα σημεία στο αλσύλλιο των Νέων Επιβατών. Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι επί τέλους κάποιοι αποφασίζουν να προλάβουν τα γεγονότα και όχι να τα κυνηγούν. Συνηθίσαμε σε αυτή τη χώρα να ασχολούμαστε με προβλήματα μόνο αφού πρώτα χτυπήσουν την δική μας πόρτα. Τα θερμότερα συγχαρητήρια μας στην ΔΕΥΑΘ και στον Πρόεδρό της»(ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. «ΠΕΡΑΙΑ» ,αρ. φύλλου 10, Σεπτέμβριος 2007).

-«Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ Κώστα Τροκάνα, πρόκειται να τοποθετηθούν 25 περίπου πυροσβεστικές φωλιές σε σημεία του δήμου Θερμαϊκού που έχουν ήδη χαρτογραφηθεί. Ο κ.Τροκάνας τονίζει ότι στα σχέδια της ΔΕΥΑΘ είναι ο εξοπλισμός με πυροσβεστικές φωλιές όλων των κτιρίων που φιλοξενούν άτομα τρίτης ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες. Η πρωτοβουλία αυτή βρήκε θετική ανταπόκριση από τους κατοίκους των εκάστοτε περιοχών όπου έχουν ληφθεί μέχρι τώρα τα επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας. …»(ΡΟΔΑΚΟΓΛΟΥ Γ.,«LIVE news», τεύχος 03, Σεπτέμβριος 2007).

-«Εικοσιπέντε πυροσβεστικές φωλιές αναμένεται να τοποθετήσει η ΔΕΥΑΘ σε περιοχές του Δήμου Θερμαϊκού που χαρακτηρίζονται, σημεία υψηλού κινδύνου από πυρκαγιά. Το πρόγραμμα «προστασία της φύσης» ξεκίνησε πριν ένα μήνα και αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του νέου καλοκαιριού»…(ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ,«ΝΕΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ», Σεπτέμβριος 2007)

- «θωρακίζεται ο Δήμος Θερμαϊκού με πυροσβεστικές φωλιές…Σύμφωνα με τον κύριο Τροκάνα το πρόγραμμα έτυχε θετικής ανταπόκρισης από τους δημότες του Δήμου Θερμαϊκού καθώς είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά» ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Γ. «ΘΕΑ του Θερμαϊκού», τεύχος 05, Νοέμβριος 2007)

Σε αντίθεση με όλα τα παραπάνω δημοσιεύματα έρχεται η πρόταση της διοικούσας αρχής, η οποία συζητήθηκε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13-12-2007 και ώρα 19.00, με αύξοντα αριθμό (7), με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με τον καθορισμό χώρου Δημοτικού Σχολείου και όρων δόμησης του στο Ο.Τ. 28β, και τον παράλληλο καθορισμό χώρου Πρασίνου και όρων δόμησής του στο Ο.Τ. 43 Άνω Ν. Επιβατών». Η πρόταση αυτή, λοιπόν, ζητά την καταστροφή (κοπή περίπου 70 πεύκων, ηλικίας άνω των 50 ετών) του προαναφερόμενου στα δημοσιεύματα αλσυλλίου και το χαρακτηρισμό του εν λόγω οικοπέδου (το οποίο έχει πολύ μεγάλη κλίση) ως χώρο ανέγερσης Δημοτικού Σχολείου λόγω «τοπικών αναγκών». Βέβαια, οι ανάγκες αυτές είναι πραγματικές, όχι όμως εις βάρος μιας άλλης πραγματικής και ζωτικής σημασίας ανάγκης, αυτής του σεβασμού του περιβάλλοντος. Σεβασμό τον οποίο εκφράζουν πολύ καλύτερα οι μαθητές / τριες του του Δημοτικού Σχολείου των Νέων Επιβατών που συμμετείχαν σε διαγωνισμό για τις καλύτερες ευχετήριες κάρτες (η έκθεση των έργων στο cosmos center) προς τις πυρόπληκτες περιοχές και βραβεύτηκαν με τον εξής τίτλο συμμετοχής τους: «Μη μείνεις με το φόβο... Εγώ, εσύ και όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τη γη». Σεβασμό που εκφράζουν και όλοι οι κάτοικοι στις απαντήσεις τους στην πρωτογενή έρευνα που διεξήγαγε ο Δήμος, με σκοπό την κατάρτιση του τετραετούς (2008-2011) επιχειρησιακού προγράμματός του. Στη συγκεκριμένη έρευνα θέτουν την προστασία του περιβάλλοντος ως πρωταρχικό στόχο για την ανάπτυξη της περιοχής.

Επιτέλους, κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, όλα τα προβλήματα δεν είναι άσπρο-μαύρο. Υπάρχει και το γκρίζο χρώμα, η μέση οδός. Χτίστε το, ήδη χαρακτηρισμένο ως Δημοτικό σχολείο, οικόπεδο κοντά στον Γαλαξία και δώστε έτσι ασφαλή πρόσβαση και αξία στους μαθητές των κάτω Επιβατών.

Τελικά «τι να πούμε στα παιδιά…»για το τέλος του παραπάνω παραμυθιού; Εγώ δεν ξέρω τι τέλος μας αξίζει. Εκείνο που ξέρω είναι πως οι αντιδράσεις μας στο Δημοτικό συμβούλιο ανέβαλλαν την εξέλιξή του. Ας δώσει ο καθένας και καθεμιά το δικό του/της τέλος. Άντε και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ…

ΜΕΝΔΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου